STILL LIFE & FLOWERS

                            A LITTLE WONDER         COBALT BLUE & ROSE           A SINGLE IRIS
                                   #768                       14 X 11            #761                                                  14 X 18            #617                  14 X 10
                                             A LITTLE WONDER                                    COBALT BLUE & ROSE                                   A SINGLE IRIS   
                                          ORIGINAL  ACRYLIC     SOLD                           ORIGINAL  OIL     SOLD                              ORIGIINAL OIL     SOLD
                                          GICLEE PRINT                $  320                      GICLEE PRINT      $   340                        GICLEE PRINT       $  320


                 NOVEMBER'S ROSES           DRAGON'S ROOST            YELLOW ROSES
                                           #640                           16 X 12            #629                                           11 X 16             #639                            9 X 12
                                                               NOVEMBER'S ROSES                               DRAGON'S ROOST                                      YELLOW ROSES    
                                              ORIGINAL OIL     $1800                         ORIGINAL OIL     SOLD                              ORIGINAL OIL     $ 950
                                              GICLEE PRINT      $ 340                          GICLEE PRING     $ 340                               GICLEE PRINT     $ 320
                                       HOBNAILS & GRAPES
                                                                          #807                                                                                                                                          30 X 40
                                                                                                                     HOBNAILS & GRAPES                                                                                                             ORIGINAL ACRYLIC     $11,000
                                                                                                            GICLEE PRINT                $    900


                                                                                          WHEN FLOWERS RULED THE WORLD
                                                                                           #580                                                                   36 X 20
                                                                                                    WHEN FLOWERS RULED THE WORLD
                                                                                                    ORIGINAL OIL                              $ 7800
                                                                                                     GICLEE PRINT                             $   900                     LAVENDER  & GOLD ON LACE           MORNING DEW             PINK PEONY
                                     #554                       8.25 X 12             #758                                        20 X 16              #791                                        11 X 14
                                    LAVEDNER & GOLD ON LACE                          MORNING DEW                                                   PINK PEONY                                             ORIGINAL OIL      SOLD                  ORIGINAL ACRYLIC     $ 2900                        ORIGINAL ACRYLIC      SOLD
                                        GICLEE PRINT      $ 320                          GICLEE PRINT                $  340                         GICLEE PRINT                $  320                                            IRIS WHITE & RED              HOSTAS
                                                                          #793                                           20 X 16               #795                                          20 X 16
                                                                                                    IRIS WHITE & RED                                                               HOSTAS                      
                                                                              ORIGINAL ACRYLIC     $2900                               ORIGINAL ACRYLIC     $2900
                                                                              GICLEE PRINT                $  340                               GICLEE PRINT                $  340

   PURPLE & BLUE IRIS      GRAPES OF WRAP      FLOWER ARRANGEMENT
                        #436                                 18 X 14       #800                                                                     18 X 24       #596                        16 X 12
                               PURPLE & BLUE IRIS                                                          GRAPES OF WRAP                                        FLOWER ARRANGEMENT 
                                       ORIGINAL OIL     SOLD                                         ORICINAL ACRYLIC     $ 3900                                 ORIGINAL OIL      $ 1800
                                    GICLEE PRINT     $   340                                         GICLEE PRINT               $   350                                 GICLEE PRINT       $  340


                             3 TULIPS & 2 IRIS        PURPLE FLOX        SWEET MEMORIES          LANTERN STUDY
                            #798                               30 X 20        #735                                         12 X 16           #535        9 X 6       #844   6.5 X 4
                               THREE TULIPS & TWO IRIS                            PURPLE FLOX                                   SWEET MEMORIES             LANTERN STUDY
                                       ORIGINAL OIL            $5500                    ORIGINAL OIL     $1800                      ORIGINAL ACR  SOLD      ORIGINAL ACR.  $ 260
                                           GICLEE PRINT            $  400                           GICLEE PRINT      $  340                     GICLEE PRINT     $ 310      GICLEE PRINT      $ 310                                    POMEGRANATE     PEACHES & PEARS      CARNATION BY SUNSET    BRILLIANT WHITE    UMBRELLA IN THE CORNER
                                    #82                         6 X 8     #112                                19 X 13      #86                8 X 6    #829                          16 X 12    #878            9.5 X 8
                               POMEGRANATE                 PEACHES AND PEARS         CARNATION BY SUNSET        BRILLIANT WHITE             UMBRELLA IN CORNER
                        ORIGINAL ACRYLIC   NFS            ORIGINAL OIL     NFS          ORIGINAL ACRYLIC   SOLD         ORIGINAL OIL   $ 1800           ORIGINAL ACRYLIC  NFS
                                GICLEE PRINT            $  320                GICLEE PRINT   $ 340        GICLEE PRINT               $ 320         GICLEE PRINT     $ 320            GICLEE PRINT            $ 310


GREEN LAMP STUDY I                      RED LANTERN STUDY                    GREEN LAMP STUDY II
                                                                       #870      7 X 5                    #865   7 X 5.75                 #871    7 X 4
                                                                   GREEN LAMP STUDY I                RED LANTERN STUDY         GREEN LAMP STUDY II  
                                                                                         ORIGINAL ACR  $250                   ORIGINAL ACR    $250            ORIGINAL ACR     $250
                                                                                         GICLEE PRINT    $310                    GICLEE PRINT      $310            GICLEE PRINT        $310      
                  


                                                                                                      CONTACT US

                                                                                            RETURN TO HOME PAGE